АТОМИК

Сервис на електромотори


Премотување на статорските и роторските намотки кај едносмерни и асинхрони електромотори


Сервисирање и ремонт на едносмерни и асинхрони електромотори.

Премотување на трансформатори.